parallel poll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel poll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel poll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel poll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel poll

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thăm dò song song