parallel lives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel lives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel lives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel lives.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parallel lives

    a collection of biographies of famous pairs of Greeks and Romans written by Plutarch; used by Shakespeare in writing some of his plays

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).