parallel mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ song song

    kiểu song song