parallel entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel entry

    * kỹ thuật

    lò dọc song song