parallel clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel clamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái kẹp song song