parallel mouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel mouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel mouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel mouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel mouse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuột song song