parallel lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel lines

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các đường thẳng song song