parallel modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel modulation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều biến song song