parallel full adder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel full adder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel full adder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel full adder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel full adder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ cộng toàn phần song song