parallel connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parallel connection

  * kỹ thuật

  đường nối song song

  nối song song

  mắc song song

  mắc sun

  mạch nối song song

  toán & tin:

  ghép song song

  sự kết nối song song

  điện tử & viễn thông:

  kết nối song song

  vật lý:

  sự bố trí song song