make an offer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make an offer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make an offer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make an offer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • make an offer

    * kinh tế

    chào giá

    ra giá