flex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flex.

Từ điển Anh Việt

 • flex

  /flex/

  * danh từ

  (điện học) dây mềm

  * ngoại động từ

  làm cong, uốn cong

  * nội động từ

  cong lại; gập lại (cánh tay)

 • flex

  uốn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flex

  * kỹ thuật

  điểm uốn

  lún xuống

  uốn

  uốn cong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flex

  the act of flexing

  he gave his biceps a flex to impress the ladies

  contract

  flex a muscle

  exhibit the strength of

  The victorious army flexes its invincibility

  bend a joint

  flex your wrists

  bend your knees

  Synonyms: bend

  cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

  bend the rod

  twist the dough into a braid

  the strong man could turn an iron bar

  Synonyms: bend, deform, twist, turn

  Antonyms: unbend

  Similar:

  bend: form a curve

  The stick does not bend

  Antonyms: straighten