family piperaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family piperaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family piperaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family piperaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family piperaceae

    Similar:

    piperaceae: tropical woody vines and herbaceous plants having aromatic herbage and minute flowers in spikelets

    Synonyms: pepper family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).