family circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family circle.

Từ điển Anh Việt

  • family circle

    /'fæmili'laiknis/

    * danh từ

    nhóm người thân thuộc bè bạn trong gia đình

Từ điển Anh Anh - Wordnet