family car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family car

    * kỹ thuật

    ô tô:

    loại xe ôtô gia đình