family-size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family-size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family-size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family-size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family-size

    * kinh tế

    cỡ dùng cho gia đình