family mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family mold

    * kỹ thuật

    khuôn bộ