family unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family unit

    Similar:

    family: primary social group; parents and children

    he wanted to have a good job before starting a family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).