family use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family use

    * kỹ thuật

    sử dụng trong gia đình