family hotel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family hotel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family hotel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family hotel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family hotel

    * kinh tế

    khách sạn (dành cho các gia đình)

    khách sạn gia đình