family zeidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family zeidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family zeidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family zeidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family zeidae

    Similar:

    zeidae: a family of fish in the order Zeomorphi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).