family plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • family plan

    * kinh tế

    sự tính mức giá trung bình