family canidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family canidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family canidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family canidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family canidae

    Similar:

    canidae: dogs; wolves; jackals; foxes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).