family room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family room.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family room

    a recreation room in a private house

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).