pepper family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pepper family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pepper family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pepper family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pepper family

    Similar:

    piperaceae: tropical woody vines and herbaceous plants having aromatic herbage and minute flowers in spikelets

    Synonyms: family Piperaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).