pepper-grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pepper-grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pepper-grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pepper-grass.

Từ điển Anh Việt

  • pepper-grass

    * danh từ

    (thực vật học) cải xoong cạn