pepper spray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pepper spray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pepper spray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pepper spray.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pepper spray

    a nonlethal aerosol spray made with the pepper derivative oleoresin capiscum; used to cause temporary blindness and incapacitate an attacker; also used as a bear deterrent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).