pepper-caster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pepper-caster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pepper-caster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pepper-caster.

Từ điển Anh Việt

  • pepper-caster

    /'pepə,kɑ:stə/ (pepper-caster) /'pepə,kɑ:stə/ (pepper-castor) /'pepə,kɑ:stə/

    caster) /'pepə,kɑ:stə/ (pepper-castor) /'pepə,kɑ:stə/

    * danh từ

    lọ hạt tiêu ((cũng) pepper-pot)