pepper shaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pepper shaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pepper shaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pepper shaker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pepper shaker

    a shaker with a perforated top for sprinkling ground pepper

    Synonyms: pepper box, pepper pot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).