fall of a lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall of a lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall of a lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall of a lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall of a lock

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều cao bậc âu