electrical switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical switch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • electrical switch

    Similar:

    switch: control consisting of a mechanical or electrical or electronic device for making or breaking or changing the connections in a circuit

    Synonyms: electric switch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).