electrical drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical drive

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự truyền động bằng điện