electrical lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical lift

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thang máy chạy bằng điện