electrical ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical ground

    * kỹ thuật

    dây tiếp đất