electrical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical.

Từ điển Anh Việt

 • electrical

  /i'lektrikəl/

  * tính từ

  (thuộc) điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electrical

  * kỹ thuật

  điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • electrical

  relating to or concerned with electricity

  an electrical engineer

  electrical and mechanical engineering industries

  Similar:

  electric: using or providing or producing or transmitting or operated by electricity

  electric current

  electric wiring

  electrical appliances

  an electrical storm