electrical unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical unit

    * kỹ thuật

    đơn vị điện