electrical lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical lamp

    * kỹ thuật

    đèn điện