electrical effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical effect

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu ứng điện