electrical steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical steel

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thép kỹ thuật điện