electrical axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical axis

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    trục điện