electrical angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical angle

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    góc điện