electrical device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical device.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • electrical device

    a device that produces or is powered by electricity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).