electrical firing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical firing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical firing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical firing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical firing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nổ mìn điện