electrical paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical paper

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giấy điện