electrical center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical center

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tâm điện