electrical zero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical zero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical zero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical zero.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical zero

    * kỹ thuật

    điểm không điện