electrical power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical power

    * kỹ thuật

    công suất điện

    điện năng

    năng lượng điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet