electrical key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical key

    * kỹ thuật

    khóa điện tử