electrical danger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical danger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical danger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical danger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical danger

    * kỹ thuật

    điện:

    nguy hiểm về điện