electrical hazard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical hazard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical hazard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical hazard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical hazard

    * kỹ thuật

    mối nguy hiểm của điện

    điện:

    nguy hiểm về điện